Moravská vodárenská navyšuje investice do vodohospodářské infrastruktury

Moravská Vodárenská

Hlavní činnosti a služby

Moravská vodárenská, a.s. je významnou společností působící v oblasti vodárenství na Moravě. Zajišťuje širokou škálu činností a služeb, které jsou nezbytné pro spolehlivou dodávku kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele a firmy v regionu.

Mezi hlavní činnosti patří:

 • odběr surové vody z vodních zdrojů,
 • úprava surové vody na pitnou vodu,
 • distribuce pitné vody k zákazníkům,
 • odvádění odpadních vod z domácností a firem,
 • čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod.

Společnost Moravská vodárenská se stará o rozsáhlou infrastrukturu, která zahrnuje:

 • vodní nádrže,
 • úpravny vody,
 • vodovodní řady,
 • kanalizační sítě,
 • čistírny odpadních vod.

Kromě těchto základních činností poskytuje Moravská vodárenská i řadu dalších služeb, jako jsou:

 • laboratorní rozbory vody,
 • projektování a výstavba vodohospodářských staveb,
 • poradenství v oblasti vodního hospodářství,
 • havarijní služba.

Moravská vodárenská si klade za cíl poskytovat svým zákazníkům spolehlivé, kvalitní a cenově dostupné služby v oblasti vodárenství a přispívat tak k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel.

Oblast působnosti a zákazníci

Moravská vodárenská, a.s. je významnou vodohospodářskou společností působící na území Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Své služby poskytuje na ploše přesahující 11 000 km², což z ní činí jednoho z největších dodavatelů pitné vody a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v České republice.

Zákazníky Moravské vodárenské tvoří více než 2,5 milionu obyvatel, tedy zhruba čtvrtina populace České republiky. Mezi její zákazníky patří domácnosti, obce, města, průmyslové podniky i drobní podnikatelé. Společnost se stará o dodávky kvalitní pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, a to v souladu s přísnými legislativními požadavky.

Kromě dodávek vody a odkanalizování se Moravská vodárenská věnuje i dalším aktivitám, jako je výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, projekční a inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství, laboratorní analýzy vody a další. Společnost si zakládá na komplexnosti poskytovaných služeb a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi.

Finanční výsledky a růst

Moravská vodárenská, jakožto přední společnost v oblasti vodárenství na Moravě, dlouhodobě vykazuje stabilní finanční výsledky a růst. Společnost se zaměřuje na efektivní hospodaření s vodou a investice do modernizace infrastruktury, což se pozitivně projevuje na její finanční kondici. V posledních letech Moravská vodárenská navyšuje své tržby i zisk, což svědčí o jejím pevném postavení na trhu. Růst společnosti je tažen rostoucí poptávkou po vodárenských službách, a to jak ze strany domácností, tak i průmyslových podniků. Moravská vodárenská si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a investuje do projektů na ochranu vodních zdrojů a zlepšování životního prostředí. Tyto investice přispívají k udržitelnému rozvoji regionu a posilují důvěru zákazníků ve společnost. Díky své silné finanční pozici a jasné strategii je Moravská vodárenská dobře připravena na budoucí výzvy a očekává se, že i nadále bude hrát klíčovou roli v oblasti vodárenství na Moravě.

Investice do infrastruktury

Moravská vodárenská, a.s. si je vědoma klíčové role, kterou hraje spolehlivá vodohospodářská infrastruktura pro každodenní život i ekonomiku regionu. Společnost proto dlouhodobě a systematicky investuje do modernizace a rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a dalších strategických objektů. Investice směřují do obnovy zastaralých potrubí a zařízení, čímž se snižuje počet poruch a ztrát vody. Zároveň se navyšuje kapacita sítí, aby spolehlivě pokrývaly rostoucí nároky obyvatel a firem. Modernizace čistíren odpadních vod přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje dopad na vodní toky. Moravská vodárenská se zaměřuje také na zavádění moderních technologií, jako je dálkový odečet spotřeby vody, monitoring sítí v reálném čase a prediktivní údržba. Tyto inovace zefektivňují provoz, optimalizují náklady a zvyšují kvalitu poskytovaných služeb. Investice do infrastruktury jsou pro Moravskou vodárenskou, a.s. prioritou, která zaručuje spolehlivé zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro současné i budoucí generace.

Moravská vodárenská, to není jen dodavatel vody, ale také garant zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Jejich práce přesahuje běžný rámec podnikání a dotýká se samotné podstaty života v našem kraji.

Bořivoj Král

Inovace a modernizace

Moravská vodárenská, a.s. si uvědomuje klíčovou roli inovací a modernizace v oblasti vodárenství. Společnost se aktivně zapojuje do výzkumných projektů a implementuje nejnovější technologie s cílem zlepšit efektivitu, udržitelnost a kvalitu poskytovaných služeb. Jedním z hlavních cílů je snižování ztrát vody v distribuční síti. Za tímto účelem Moravská vodárenská investuje do moderních metod detekce úniků, jako jsou chytré senzory a akustické systémy. Tyto technologie umožňují identifikovat a opravit netěsnosti včas, čímž se minimalizují ztráty vody a šetří se cenné zdroje.

Srovnání Moravské vodárenské s ostatními vodárenskými společnostmi v ČR
Vlastnost Moravská vodárenská Průměr v ČR
Cena vody za m3 (bez DPH) 45 Kč 50 Kč
Spokojenost zákazníků (%) 85% 80%

Dále se Moravská vodárenská zaměřuje na optimalizaci procesů čištění odpadních vod. Využívá moderní technologie, jako je membránová filtrace a UV dezinfekce, které zajišťují vysokou účinnost čištění a minimalizují dopad na životní prostředí. Společnost se také aktivně věnuje rozvoji chytrých sítí, které umožňují monitorovat a řídit vodárenskou infrastrukturu v reálném čase. Díky tomu je možné optimalizovat dodávky vody, předcházet haváriím a zlepšovat zákaznický servis. Moravská vodárenská vnímá inovace a modernizaci jako klíčové faktory pro zajištění udržitelné budoucnosti vodárenství v regionu.

Péče o životní prostředí

Moravská vodárenská, a.s. si uvědomuje svou odpovědnost za ochranu životního prostředí a trvale usiluje o minimalizaci dopadů své činnosti na něj. Společnost se zaměřuje na efektivní využívání vodních zdrojů, snižování spotřeby energie a minimalizaci vzniku odpadů.

Důležitou součástí aktivit Moravské vodárenské je i ochrana vodních toků a nádrží. Společnost investuje do modernizace čistíren odpadních vod a do budování kanalizačních sítí, čímž přispívá ke zlepšování kvality vody v řekách a potocích. Zároveň se angažuje v projektech na podporu biodiverzity a revitalizaci vodních ekosystémů.

Moravská vodárenská se aktivně zapojuje do vzdělávacích programů pro veřejnost, zaměřených na šetrné využívání vody a ochranu životního prostředí. Pro školy a školky pořádá exkurze do úpraven vody a čistíren odpadních vod, kde se děti i dospělí dozvídají o důležitosti vody a o tom, jak ji chránit. Společnost se tak snaží zvyšovat povědomí o environmentálních otázkách a motivovat k odpovědnému chování.

Zaměstnanost a regionální rozvoj

Moravská vodárenská, jakožto významný zaměstnavatel v regionu, hraje klíčovou roli v oblasti zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Společnost zaměstnává stovky lidí v různých profesích, od vodohospodářských inženýrů a techniků po administrativní pracovníky a specialisty v oblasti zákaznického servisu. Tím přispívá k ekonomické stabilitě a prosperitě regionu. Moravská vodárenská se aktivně zapojuje do projektů a iniciativ zaměřených na rozvoj infrastruktury, ochranu životního prostředí a podporu vzdělávání v regionu. Spolupracuje s místními samosprávami, školami a neziskovými organizacemi. Společnost si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a usiluje o to, aby její činnost měla pozitivní dopad na životní prostředí a komunitu, ve které působí. Zaměstnanci Moravské vodárenské se pravidelně účastní dobrovolnických aktivit a společnost podporuje místní sportovní a kulturní akce. Tím posiluje své vazby s regionem a přispívá k jeho atraktivitě a rozvoji.

Spolupráce s obcemi a městy

Moravská vodárenská, a.s., si je vědoma klíčové role, kterou hrají obce a města v oblasti vodního hospodářství. Proto je spolupráce s nimi jednou z našich hlavních priorit. Naším cílem je budovat oboustranně prospěšné vztahy založené na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a profesionálním přístupu.

Poskytujeme obcím a městům komplexní služby v oblasti vodovodů a kanalizací. To zahrnuje nejen dodávku kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale také poradenství, projektovou dokumentaci, inženýring a servisní služby. Aktivně se zapojujeme do projektů zaměřených na modernizaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v jednotlivých obcích a městech.

Naše společnost si zakládá na individuálním přístupu ke každému partnerovi. Chápeme, že každá obec a město má své specifické potřeby a požadavky. Proto se snažíme najít optimální řešení šitá na míru dané lokalitě. Pravidelně se účastníme setkání se zástupci samospráv, kde diskutujeme aktuální otázky a hledáme společná řešení. Věříme, že jen úzká spolupráce s obcemi a městy nám umožní zajistit dlouhodobě udržitelné a efektivní vodní hospodářství v našem regionu.

Výzvy a budoucnost vodárenství

Moravská vodárenská, významná společnost zásobující pitnou vodou značnou část Moravy, čelí v oblasti vodárenství řadě výzev. Sucho a změna klimatu představují značné problémy, které ovlivňují dostupnost vodních zdrojů. Společnost aktivně investuje do modernizace infrastruktury, aby se minimalizovaly ztráty vody v distribuční síti. Důležitým aspektem je také ochrana vodních zdrojů před znečištěním. Moravská vodárenská spolupracuje se zemědělci a průmyslovými podniky na snižování dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Do budoucna bude společnost muset čelit rostoucí poptávce po vodě v kontextu rostoucí populace a ekonomiky. Inovace a modernizace technologií budou klíčové pro zajištění udržitelného hospodaření s vodou. Moravská vodárenská se bude muset zaměřit na využití chytrých technologií pro monitoring a řízení vodní sítě. Důležitá bude také osvěta a v zdělávání veřejnosti o významu vody a potřebě jejího šetrného využívání. Spolupráce s obcemi a dalšími subjekty bude nezbytná pro efektivní řešení výzev v oblasti vodárenství.

Publikováno: 08. 07. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Markéta Kovaříková

Tagy: moravská vodárenská | společnost